Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Adolf.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15466, komentáře < 7 dní: 570, komentářů celkem: 345320, adminů: 60, uživatelů: 4865  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 52 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Reakce libereckého sboru na rozhodnutí Sjezdu delegátù 2019
·Usnesení Sjezdu delegátù BJB 2019
·Ad komentáøe ke èlánku Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Americká ´´liberální´´ teologie
·Pásmo køesťanských básní
·Bojujme proti názoru, že každý má ve všem nárok na svou pravdu
·Odpovìï rakata docentu Mackovi
·Èervnové èíslo èasopisu Dobrá zpráva
·Informace z jednání VV dne 14. kvìtna 2019
·Prohlášení Výkonného výboru ke Sjezdu delegátù Bratrské jednoty baptistù 2019

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99344310
přístupů od 17. 10. 2001

Českobratrská církev evangelická

?eskobratrská církev evangelická


(podle www.srcce.cz - ,,Církevní z?ízení")


-vyznává víru v Boha Otce, Syna, Ducha Svatého


-vyjad?uje svou nad?ji, že spolu s ostatními k?es?any má ú?ast na jedné obecné Kristov? církvi - díle Ducha svatého.


Hlásí se do spole?enství reforma?ních církví - navazuje na ?eskou reformaci, husitské hnutí ..., na Jednotu bratrskou a evangelické církve augsburského i helvetského vyznání, povolené Toleran?ním patentem v r. 1781.


Roku 1918 došlo ke sjednocení luterán? a kalvinist? svobodným rozhodnutím do 1 církve - ?CE. V pr?b?hu všech 221 let... k nejstarším sbor?m - toleran?ním - p?ibývaly další - ješt? ve 20. století (pohrani?í...). (Viz knihu Církev v prom?nách ?asu).


V?rou?né d?razy, odlišnosti, zvláštnosti:


Vyznáváme Apoštolské vyznání víry (není nám vzdálené ani Nicejskoca?ihradské), vycházíme i z konfesí reformace, 4 pražských artikul, vyznání Jednoty ?eských brat?í podle vyd. Komenského (1662), ?eské konfese (1575), augsburského... Máme touhu po jednot? Kristovy církve, za jednotu se modlíme a ú?astníme se ekumenických snah (a? se jedná o uznávání k?tu, problematiku Ve?e?e Pán?, nebo d.).


Za jediné pravidlo víry uznáváme Boží slovo dosv?d?ené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž st?edem jest Boží zjevení v Ježíši Kristu. Jsme p?esv?d?eni, že posláním církve a jejích ,,úd?" je oslava Boha slovem i celým životem a zv?stování evangelia o spasení v Ježíši Kristu každé generaci, všem, poznávání pravdy Boží, tvo?ení obecenství víry, nad?je, lásky, vzájemné pomoci, kázn?, ?ádu, odpov?dnosti (i za ve?ejné v?ci). Vyhlížíme Boží království a sloužíme jeho dílu. I když se ?ídíme zásadami presbytern? - synodními, p?ijímáme zásadu všeobecného kn?žství lidu Kristova - podle ní je sv??eno poslání církve všem pok?t?ným(v?tšinou jsou k?t?ny už d?ti- spolehnutí na to, že od víry neodpadnou a vd??n? p?ijmou skute?nost, že jsou spojeny tímto poutem s Pánem ne svou zásluhou už od kolébky...).


?CE je spravována ve t?ech stupních. Základní ?ástí církve je místní sbor. Každá obec v ?eské republice k n?kterému sboru ?CE pat?í. Sbory v jedné oblasti tvo?í „senioráty“, t?ch je celkem 14, senioráty dohromady tvo?í „povšechný sbor“, tedy celou ?CE. Všechny stupn? jsou spravovány podle „presbytern?-synodního z?ízení“. To znamená, že rozhodující slovo mají volení „starší sboru“ neboli presbyte?i, o nejd?ležit?jších otázkách rozhoduje „synod“, shromážd?ní volených p?edstavitel? celé církve, duchovních i laik?, muž? i žen. Sbor, seniorát i celá církev mají své p?edstavitele, správní orgány i správní shromážd?ní. Struktura církve je tak pln? demokratická. 


R?zní lidé mají r?zné dary...
  Struktura církve/Úst?edí církve/Synodní rada _______________________________  je nejvyšší, šesti?lenný správní orgán ?CE, volený synodem, se sídlem v Praze. V ?ele stojí nejvyšší p?edstavitelé církve: synodní senior (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik). Podrobn? viz Církevní z?ízení 
 
 
 Synodní senior °Mgr. Joel Ruml  
 
Narozen 27.4.1953 v Jihlav?. Po gymnáziu v Jihlav? absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu (1972-77).  
1977 - 80 stavební d?lník  
1980 - 87 Lozice, viká? a fará?  
1987 - 99 Velké Mezi?í?í, fará?  
1999 - 03 Olomouc, fará?  
1989 mluv?í Ob?anského fóra, Velké Mezi?í?í  
1990 - 94 ?len zastupitelstva, Velké Mezi?í?í  
 
Kompetence: Vyznání a život církve, sbory a pracovníci, evangelizace a misie, fakulta a bohoslovci, vikariát, vzd?lávání laik?, armáda, jednání s ve?ejností (spole?n? se synodní kurátorkou). 
 
 
 1. nám?stek synodní seniora °Mgr. Pavel Klinecký  
Narozen 26.12.1954 v Praze  
 
Po maturit? na strojní pr?myslové škole a po u?ebním oboru automechanik  
absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakulta (1974 – 1981)  
 
1981-1983 seniorátní viká? pražského seniorátu, ve služb? pouze  
3 m?síce, pak náhradní vojenská služba v ?KD  
1983 - 1993 - viká? v Praze 4 - Mod?anech  
1993 - viká? v Praze 10 - Strašnicích  
1995 - fará?ská zkouška, zvolen fará?em v Praze 10 - Strašnicích  
 
V sou?asné dob? je fará?em v Praze 10 – Strašnicích.  
Kompetence: Výchova d?tí, výchova mládeže, práce s lidmi s postižením, Bratrstvo, katechetická p?íloha, st?ední generace, Sbírka kázání, v?ze?ská služba, hymnologie. 
 
 
 2. nám?stek synodního seniora °Mgr. Miloš Rejchrt  
Narozen 19.10.1946 v Ostrav?  
 
Po gymnáziu absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu (1970)  
 
1970 - 72 viká? v ?eské Líp?,  
1972 - zbaven státního souhlasu, do r. 1989 topi? parních kotl?  
1980 mluv?í Charty 77  
1990 viká? v Praze-Dejvicích  
1997- 99 vedoucí náboženské redakce ?eského rozhlasu  
2000 - 2001 seniorátní fará?, u?itel na Evangelické akademii  
2002 – fará? u Salvátora v Praze  
 
V sou?asné dob? je fará?em v Praze U Salvátora.  
Kompetence: Ekumenické vztahy, Evangelická akademie, ?eský bratr, Kalich. 
 
 
 Synodní kurátorka °MUDr. Mahulena ?ejková  
Narozena 23.8. 1936 v Mladé Boleslavi  
 
1951 - 1954 studium na Akademickém gymnáziu v Praze  
1954 _ 196O studium na fakult? všeobecného léka?ství Karlovy univerzity v Praze  
196O - 199O pracovala jako léka?ka v tehdejším OÚNZ D??ín ( interní odd?lení, závodní léka?ka ?SPLO, obvodní léka?ka v m?stské poliklinice )  
199O odchod do d?chodu, ve volbách 199O zvolena do Sn?movny lidu Federálního shromážd?ní za OF - do r. 1992.  
1994 - 1998 ?lenka m?stské rady v D??ín?  
V r. 1992 zvolena seniorátní kurátorkou, tuto práci vykonává dosud,zárove? kurátorka sboru C?E v D??ín?.  
 
Kompetence: Správa církve, restrukturalizace církve, Jeronýmova jednota, zahrani?ní sbory. 
 
 
 1. nám?stek synodní kurátorky °Ing. Pavel Stola?, CSc.  
Narozen 13.4.1952 v Praze  
 
Studium VŠCHT Praha, technologie zpracování kov?. V letech 1975 - 1994 výzkumný pracovník ve Státním výzkumném ústavu materiálu, obor tepelné zpracování kov?. Od roku 1994 spole?ník a ?editel firmy ECOSOND s.r.o. Prezident Asociace pro tepelné zpracování kov? ?R.  
Do roku 2002 presbyter sboru Salvátor, od 2003 sboru Sob?hrdy. ?len p?edsednictva 30. Synodu ?CE. V letech 2001 - 2003 nám?stek seniorátního kurátora Pražského seniorátu.  
 
Kompetence: Financování církve, hospodá?ské v?ci, stavební v?ci, auta, rekrea?ní st?ediska, zahrani?ní dary, historické studie. 
 
 
 2. nám?stek synodní kurátorky °Ing. Pavel Prosek  
Narozen 31. 7. 1937 v Poli?ce  
 
Vysoká škola ekonomická, sm?r statistika (1960). Po studiích byl zam?stnán ve statistickém ú?ad?. V letech 1991 – 1992 p?sobí na Ministerstvu kultury ?R, kde pracuje jako ekonomický nám?stek, posléze jako prvý nám?stek ministra. Od r. 1993 zastává funkci místop?edsedy ?eského statistického ú?adu. V r. 2000 odchází do d?chodu.  
Je presbyterem a kurátorem sboru ?CE Praha 6, Dejvice-Bubene? a ?lenem p?edstavenstva Diakonie ?CE a p?edstavenstva st?ediska Diakonie v Praze 5 – Stod?lky.  
 
Kompetence: K?es?anská služba, Diakonie ?CE, pé?e o uprchlíky, stát a církev. 
 
 
 P?EDSEDNICTVO 31. SYNODU °P?edseda: Vladimír Kopecký  
 
Místop?edsedové synodu:  
- kazatelé: Pavel Kašpar, Jan Krupa  
- starší: Vladimír Buzek, Otakar Keller, Pavel Honzal (1. nahr.)
 
 
Náhradníci  
- kazatelé: 1. Jan Plechá?ek, 2. Vojen Syrovátka,3. Tomáš Jirk?  
- starší: 2. Pavel Raus, 3. Pavel Klimeš  
  Úst?ední církevní kancelá? (ÚCK) pomáhá synodní rad? plnit její úkoly, vy?izuje v?ci dané synodem, pot?ebami sbor?, ?inností poradních odbor?. Synodní rada z?izuje ÚCK z odborník? pro jednotlivé úseky církevní práce.  
ÚCK sídlí Jungmannova 9/22 Praha 1. Provozní doba je od 9.00 do 15.00 (pokladna pouze po, st, ?t od 9.00-11.00), po dohod? vás rádi obsloužíme i mimo tuto dobu. 
   více info     
 
 Synodní senior °Mgr. Joel Ruml, tel. sekretariát +420 224 999 211, joel.ruml@srcce.cz 
 
 
 Vedoucí tajemník kancelá?e synodní rady: °Ing. Regina Pešková +420 224 999 218 peskova@srcce.cz 
   více info     
 
 Sekretariát Úst?ední církevní kancelá?e °Jungmannova 9, P.O.BOX 466, 111 21 Praha 1  
+420 224 999 211  
Fax: +420 224 999 219  
sekretariat@srcce.cz; srcce@srcce.cz
 
Asistentka synodního seniora:  
Pavla Dobrovolná (dobrovolna@srcce.cz)  
Asistentka vedoucí tajemnice a referentka sekretariátu:  
Dana Kamasová (kamasova@srcce.cz) 
   více info     
 
 Odd?lení personální °personální pracovnice: Daniela Doucková +420 224 999 214, douckova@srcce.cz  
Jitka Tu?ková 
   více info     
 
 Základní informace: ° 
Odd?lení ekonomické  
 
Vedoucí odd?lení:  
Mgr. Jana Benešová +420 224 999 227 jana.benesova@srcce.cz  
Další pracovníci:  
Referent EO: Marta Berounská +420 224 999 225, berounska@srcce.cz  
Referent EO: Monika Richterová +420 224 999 229 richterova@srcce.cz  
Mzdová ú?etní: Ing. Eliška Drncová +420 224 999 225 drncova@srcce.cz  
Pokladna: Ing. Alice Pištorová +420 224 999 226 pistorova@srcce.cz  
Pokladní hodiny: pond?lí, st?eda, pátek od 9.00 do 11.00 hod. 
   více info     
 
 Odd?lení ekumenické a zahrani?ní styky °pokud nesm?rujete dotaz na konkrétní osobu používejte prosím: ekumena@srcce.cz  
?ídící tajemník:
Gerhard Frey - Reininghaus +420 224 999 216 reininghaus@srcce.cz  
Další pracovníci:  
Daniela Hamrová, +420 224 999 215 hamrova@srcce.cz  
Oliver Engelhardt, +420 224 999 215 engelhardt@srcce.cz  
Blahoslav Hájek +420 224 999 217 hajek@srcce.cz  
John Michael +420 224 999 230 michael@srcce.cz  
Bernard Martin martin@srcce.cz 
   více info     
 
 Správce sít? °Miloš Dušek, tel. +420 224 999 222, dusek@srcce.cz 
 
 
 Odd?lení výchovy a vzd?lávání °?ídí tajemník:
Mgr. Pavel Kalus +420 224 999 233 kalus@srcce.cz  
Další pracovníci:  
Marie Stola?ová +420 224 999 234, stolarova@srcce.cz  
Eva Kazíková +420 224 999 234, kazikova@srcce.cz  
(Petra Adámková je na mate?ské dovolené) 
   více info     
 
 Odd?lení mládeže °pokud nesm?rujete dotaz na konkrétní osobu používejte prosím: mladez@evangnet.cz  
aktuální informace o akcích, on-line p?ihlášku apod. hledejte na stránkách mládeže http://mladez.evangnet.cz  
 
?ídí tajemník - fará? mládeže.
Filip Keller +420 224 999 232 (út 9.00-17.30), filip.keller@evangnet.cz  
Další pracovníci:  
Michal Samiec +420 224 999 273, samiec@srcce.cz (referent)  
Jitka ?echová +420 224 999 232, jitka.cechova@srcce.cz (redakce ?asopisu Bratrstvo)  
p?ihlášky a dotazy na kurzy mládeže posílejte na kursy@srcce.cz 
   více info     
 
 Úst?ední archiv ?CE °církevní archivá?ka: PhDr. Eva Fialová +420 224 999 231, Mgr. Miroslava F?rová +420 224 999 271, Vendulka Zejfartová +420 224 999 231, archiv@srcce.cz archivní badatelna otev?ena: Po, St, 9:30 - 12.00 hod; 12:30 - 16:30 hod. Návšt?vy, prosíme,hlaste p?edem!  
knihovnice: Božena Pátková +420 224 999 231 kni*****@srcce.cz  
kni***** otev?ena: Po - Pá 8:00 - 11.30 hod. 
   více info     
 
 Detail ?lánku ° 
Odd?lení provozní  
 
vedoucí odd?lení:  
Petr Kušner +420 603 419 317 + 420 224 999 220 kusner@ srcce .cz  
další pracovníci:
 
?idi? David Bareš +420 603 253 954 +420 224 999 221 provoz srcce .cz  
referent provozní správy Luboš Hartl +420 224 999 221 provoz @srcce .cz  
referent provozní správy Martin Fryš?ok +420 224 999 221 provoz@srcce .cz  
kostelník Martina ve zdi Daniel Jež + 420 604 759 062 daniel jez.@martinvezdi.cz  
a další pracovníci pov??eni úklidem a ostrahou spravovaných objekt? 
   více info     
 
 Samostatní referenti ÚCK a jejich ?ízení °Studentský fará? Ji?í Weinfurter +420 221 988 205 weinfurter@etf.cuni.cz  
 
Tisková mluv?í Ivana Benešová +420 224 999 275 ivana.benesova@srcce.cz  
 
Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, Sola Gratia, lázn?-Vinohrádek 1001, 768 61 Byst?ice pod Hostýnem, tel. 573 378 607, 737 506 119 cckantor@srcce.cz  
 
Technická redaktorka ?B: PhDr. Gabriela Malinová +420 224 999 236 malinova@srcce.cz  
 
?editel Evangelické akademie: Mgr. Martin ?ech +420 224 999 223 cech@srcce.cz  
 
Referent pro stavební a investi?ní ?innost Ing.František Straka +420 224 999 257 straka@srcce.cz 
   více info     
 
 Kancelá? je sou?ástí Úst?ední církevní kancelá?e a na její adresu je t?eba zasílat veškerou korespondenci a žádosti o p?j?ku nebo dar: °Kancelá? Jeronymovy jednoty ?eskobratrské církve evangelické, Jungmannova 9, Pošt.p?ihr. 466, 111 21 Praha 1  
Referent: ing. Alice Pištorová  
telefon: +420 224 999 263  
e-mail: alice.pistorova@srcce.cz 
 
 
  Informace o ?CE  


 Stru?ný p?ehled sbor? ?CE více o sboru... www stránkyseniorát  as.evangnet.czzápado?eskýBENEŠOV u Prahy  benesov.evangnet.czpražskýBEROUN  beroun.evangnet.czpražskýBOHUSLAVICE nad Metují  cce.bohuslavice.sweb.czkrálovéhradeckýBOROVÁ u Poli?ky  borova.evangnet.czpoli?skýBOSKOVICE   brn?nskýBRANDÝS nad Labem - Na Vyšším hrádku   pod?bradskýBRANDÝS nad Orlicí  brandys-nad-orlici.evangnet.czchrudimskýBRNO - HUSOVICE  husovice.evangnet.czbrn?nskýBRNO - ŽIDENICE  zidenice.evangnet.czbrn?nskýBRNO I  brno1.evangnet.czbrn?nskýBRNO II  brno-ii.evangnet.czbrn?nskýBROUMOV   královéhradeckýBRUNTÁL   moravskoslezskýBU?INA   chrudimskýBUKOVKA  bukovka.evangnet.czchrudimskýB?ECLAV   brn?nskýCHEB   západo?eskýCHLEBY   pod?bradskýCHOCE?  chocen.evangnet.czchrudimskýCHODOV u Karlových Var?   západo?eskýCHOMUTOV   ústeckýCHOTIN?VES   ústeckýCHRÁST u Plzn?   západo?eskýCHRUDIM   chrudimskýCHVALETICE   chrudimskýDAMBO?ICE   brn?nskýDA?KOVICE   horáckýD??ÍN   ústeckýDOB?ÍŠ  dobris.evangnet.czpražskýDOKSY   libereckýDOLNÍ B?LÁ   západo?eskýDOMAŽLICE  domazlice.evangnet.czzápado?eskýDUCHCOV   ústeckýDVAKA?OVICE   chrudimskýDV?R KRÁLOVÉ nad Labem   královéhradeckýDŽBÁNOV - ÚSTÍ nad Orlicí   chrudimský?ÁSLAV  caslav.evangnet.czchrudimský?ERNILOV  cernilov.evangnet.czkrálovéhradecký?ERNOŠÍN   západo?eský?ESKÁ LÍPA   liberecký?ESKÁ T?EBOVÁ  ceska-trebova.evangnet.czchrudimský?ESKÉ BUD?JOVICE  www.sweb.cz/cce-cb/jiho?eský?ESKÝ BROD   pod?bradský?ESKÝ T?ŠÍN  www.ccectesin.czmoravskoslezskýFRÝDEK - MÍSTEK   moravskoslezskýHERŠPICE   brn?nskýHE?MAN?V M?STEC   chrudimskýHLINSKO   poli?skýHODONÍN   východomoravskýHODSLAVICE   moravskoslezskýHOLICE v ?echách   chrudimskýHORNÍ DUBENKY  horni-dubenky.evangnet.czhoráckýHORNÍ ?ERMNÁ  horni-cermna.evangnet.czchrudimskýHORNÍ KRUPÁ   horáckýHORNÍ SLAVKOV   západo?eskýHORNÍ VILÉMOVICE   horáckýHOŠ?ÁLKOVÁ u Vsetína  hostalkova.evangnet.czvýchodomoravskýHO?ICE v Podkrkonoší   královéhradeckýHO?OVICE   pražskýHRAB?TICE   brn?nskýHRABOVÁ   moravskoslezskýHRADEC KRÁLOVÉ   královéhradeckýHRADIŠT?   chrudimskýHRANICE   moravskoslezskýHRONOV  hronov.evangnet.czkrálovéhradeckýHRUBÁ VRBKA a VELKÁ nad Veli?kou   východomoravskýHUMPOLEC   horáckýHUSLENKY   východomoravskýHUSTOPE?E u Brna   brn?nskýHVOZDNICE   pražskýJABLONEC nad Nisou  jablonec.evangnet.czlibereckýJABLONEC nad Nisou    ochranovskýJABL?NKA   východomoravskýJASENNÁ   východomoravskýJAVORNÍK nad Veli?kou  javornik-nad-velickou.evangnet.czvýchodomoravskýJAVORNÍK u Jeseníku   moravskoslezskýJESENÍK  www.volny.cz/cce.jesenikmoravskoslezskýJI?ÍN   královéhradeckýJIHLAVA   horáckýJILEMNICE  jilemnice.evangnet.czlibereckýJIMRAMOV   poli?skýJIND?ICH?V HRADEC   jiho?eskýKADA?   ústeckýKARLOVY VARY  karlovy-vary.evangnet.czzápado?eskýKATE?INICE   východomoravskýKDYN? na Šumav?   západo?eskýKLADNO   pražskýKLÁŠTER nad D?dinou   královéhradeckýKLOBOUKY u Brna  klobouky.evangnet.czbrn?nskýKOBEROVY   ochranovskýKOLÍN  www.volny.cz/cce_kolin/pod?bradskýKOSTELEC nad Orlicí   královéhradeckýKOVÁNEC  www.kostelik.zde.czpod?bradskýKRAB?ICE u Roudnice nad Labem   ústeckýKRAKOVANY v ?echách   pod?bradskýKRALOVICE  sweb.cz/cce.kralovicezápado?eskýKRNOV  krnov.evangnet.czmoravskoslezskýKROM??ÍŽ   východomoravskýKROUNA   poli?skýKRUCEMBURK (d?íve K?ížová)   poli?skýKUTNÁ HORA   pod?bradskýKYJOV   východomoravskýK?INEC - BOŠÍN   pod?bradskýK?ÍŽLICE  krizlice.evangnet.czlibereckýLANŠKROUN   chrudimskýLESKOVEC   východomoravskýLETOHRAD  letohrad.evangnet.czkrálovéhradeckýLIB?ICE nad Vltavou   pražský LIBENICE   pod?bradskýLIBEREC  liberec.evangnet.czlibereckýLIBICE nad Cidlinou  libice.evangnet.czpod?bradskýLIBKOVICE pod ?ípem   ústeckýLIBŠTÁT  libstat.evangnet.czlibereckýLIPTÁL   východomoravský
Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (16949 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.97 sekundy